O projekcie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pt.

„Innowacyjny Szpital”

dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX –  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016

Cel nadrzędny: poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy, który jest tożsamy z celem osi priorytetowej działania.

Cel bezpośredni: zwiększenie efektywności leczenia chorób układu oddechowego i chorób układu kostno stawowo-mięśniowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, który jest możliwy do osiągnięcia poprzez realizację celu działania tj. doposażenie Klinik i Pracowni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na oficjalnej stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.pois.gov.pl/