Wybór najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania Studium Wykonalności

W dniu 03 marca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania Studium Wykonalności zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Innowacyjny Szpital” dofinansowanego z Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy: Prospect & Perfect Marta Świerczyńska.

Czytaj więcej »