Nadużycia

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości
lub nadużyć finansowych w projekcie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju – https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Jednocześnie informujemy, iż wobec pracowników, wykonawców, innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystają z powyższego mechanizmu i przekażą w dobrej wierze  informacje o możliwości wystąpienia nadużyć / nieprawidłowości nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.