Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 30 maja 2018 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Kompleksowe zarządzanie projektem realizowanym

 na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

dofinansowanym w ramach Działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, POIS 09.02.00-IP.04-00-005/2016